Network Promotion

Chinese new year special

11 - 14 February
FROM 9 PM (MAL/HK/SIN) | 8 PM (JKT/BKK)

Stay tuned for all the punching and kicking you have ever wanted as we bring you back-to-back action movies on KIX this Chinese New Year!!

The Rise of Hero (11 February)

Cast: Wu Yi Jia, Yang Xiao Mi, Cheng Zhuo


Undiscovered Tomb (11 February)

Cast: Marsha Yuen Chi Wai, Shimada Yoko, Max Zhang


Tears of No Regret (12 February)

Cast: Pakho Chau, Zhang Xin Yu, Xu Sheng Nan


Kung Fu Chefs (12 February)

Cast: Sammo Hung, Vanness Wu, Cherrie Ying, Kago Ai, Fan Siu Wong, Timmy Hung


The Big Shot (13 February) 

Cast: Wang Qian Yuan, Bao Bei Er, Wang Xun, Wang Yan Hui


Dragon Hero (13 February)

Cast: Shi Xiao Long, Chin Ka Lor, Ken Wong, Max Zhang, Lee San San


Wanted (14 February)

Cast: Chun Kit Chang, Chris Lai, Kimmy Kwan


The Legend of Jiang Ziya (14 February)

Cast: Benny Chan, Niu Ze Meng, Du Yu Feng